Yêu cầu cổ đông lo đủ vốn cho dự án mỏ sắt Thạch Khê