“Vị trí kim cương” giá trị to lớn của dự án Opal City Quận 9