Văn phòng châu Á Thái Bình Dương hút khách công nghệ