Tỷ giá USD/VND được dự báo “tăng ít nhất 3%” năm 2015