Trải nghiệm giao thông khi sống tại Khu dự án Vị Thanh New City xã Vị Tân