Tính thông dụng của gạch lục giác mỹ thuật cổ điển