Tiến độ dự án Paris Hoàng Kim có thể ảnh hưởng vì yếu tố nào?