Tháng 7: Ngành bất động sản thu hút hơn 1,2 tỷ USD vốn FDI