Tag: trách nhiệm

Hồ sơ nhà, đất trễ: Quy rõ trách nhiệm

. Nếu người dân muốn hợp hai thửa đất đã được cấp GCN và phần mới được ...
1 / 1 POSTS