Sunwah Pearl và các tố chất cam kết tính thanh khoản