SaiGon Sports City Keppel Land có ảnh hưởng bởi hầm chui An Phú