Safira Khang Điền được lựa chọn nhiều nhất năm 2018