Nới “visa” bất động sản, nhà đầu tư ngoại có thực sự muốn nắm cơ hội?