Nhà giá rẻ: Sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực của người mua