Nhà đầu tư nước ngoài mua hàng trăm căn hộ ở TP.HCM