“Luật không cấm Ngân hàng Nhà nước cho ngân sách vay tiền”