Lộ xu hướng đầu tư dài hạn vào phân khúc văn phòng