Doanh nghiệp nhà nước lộ nhiều “bệnh” sau kiểm toán