Điều cần thiết để biết bình gas thật và bình gas giả