Chung cư tái định cư: Thiếu ban quản trị, trăm nỗi khổ đổ đầu dân