Chính phủ muốn vay dự trữ ngoại hối và những câu hỏi