Bất động sản nửa đầu 2015: Dấu hiệu phục hồi thấy rõ