6 điểm đáng chú ý khi MDB về một nhà Maritime Bank